HŽPP

Vijesti

Objava popisa prijavljenih gospodarskih subjekata te informacije o izmjenama na temelju upita zainteresiranih gospodarskih subjekata

Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje na Okruglom stolu društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. vezano uz promjenu artikala radne/službene i zaštitne odjeće, obuće i osobnih zaštitnih sredstava

Poštovani,

HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Strojarska cesta 11, Zagreb sukladno objavljenom javnom pozivu za iskazivanje interesa za sudjelovanje na Okruglom stolu Društva vezano uz promjenu artikala radne/službene i zaštitne odjeće, obuće i osobnih zaštitnih sredstava koji će se održati dana 14.07.2017. godine, s početkom u 10.00 sati, objavljuje popis registriranih gospodarskih subjekata koji su pravovaljano izvršili prijavu na mail okrugli_stol@hzpp.hr.

Registrirani gospodarski subjekti navedeni su redom zaprimanja zahtjeva:

1. Borovo d.d., Dr. A. Starčevića 2/D, 32010 Vukovar

2. Konfeks d.o.o., Vlaška 40, 10000 Zagreb

3. Hemco d.o.o., Ante Starčevića 196 b, 31400 Đakovo

4. JELEN PROFESSIONAL d.o.o., Zagrebačka 93, 40000 Čakovec

Registracija je zatvorena.

Okrugli stol organizira se isključivo u svrhu ispitivanja tržišta i tehničkih konzultacija sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi čiji je HŽ Putnički prijevoz obveznik te ne može predstavljati nikakvu obvezu za zaključenje ugovora ili nastanka bilo kakvih obveza za HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

U prilogu se nalaze zahtjevi za sudjelovanje pristigli sukladno odredbama javnog poziva.

U vremenu propisanom javnim pozivom za iskazivanje interesa odnosno dostavu zahtjeva za sudjelovanjem HŽ Putnički prijevoz d.o.o. zaprimio je zamolbu za djelomičnom izmjenom poziva. Ovim putem dostavljamo izmjenu javnog poziva temeljem zaprimljenog upita zainteresiranog gospodarskog subjekta za predmetni postupak.

 

Pitanje iz upita:

„Vezano za okrugli stol, mi smo pregledali vaše zahtjeve, a to su:

1. Izložiti artikle

2. Podnijeti obvezujuću ponudu

S obzirom da se radi o velikome broju artikala, zahtjeva, normi, u ovako kratkom roku nije moguće za sve stavke izraditi artikle te predložiti sve nove prijedloge jer za takve radne je potrebna detaljna analiza i određeno vrijeme kako bi se provjerili zahtjevi, norme, dostupnost tkanina, repromaterijala itd.

Stoga vas molimo da u ovom prvom dijelu se baziramo na postojeće propisnike i dokumentaciju kako bi se najprije utvrdili određeni nedostaci istih, a onda u drugoj fazi dali prijedlozi poboljšanja sukladno trenutnim zahtjevima i mogućnostima na tržištu.

Molimo vas da uvažite ovaj zapis.“

Odgovor/pojašnjenje:

Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te se u odgovarajućem dijelu mijenja javni poziv kojim se utvrđuje:

- HŽ Putnički prijevoz d.o.o. je u prilogu javnog poziva stavio na raspolaganje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima propisnike kojima uređuje obveze izrade i primjene artikala radne/službene i zaštitne odjeće, obuće i zaštitnih sredstava, Pravilnik o radnoj/službenoj i zaštitnoj odjeći, obući i osobnim zaštitnim sredstvima te podatke Procjene rizika radnih mjesta.

Na temelju prethodno objavljene navedene dokumentacije obveza je prijavljenih registriranih gospodarskih subjekata pristupiti Okruglom stolu, na samom okruglom stolu iskazati uočene nedostatke vezano uz bilo koji parametar artikala utvrđenih propisnikom te dati smjernice za realizaciju novog tehničkog rješenja za novi artikl uz navedene osnovne parametre, kojim bi se poboljšala funkcionalnost zaštite, olakšala pokretljivost, nosivost itd. (npr. zamjena službenih konfekcijskih odijela modernijim, funkcionalnijim, dugotrajnijim artiklima „casual“ jaknom i hlačama kojima će uz adekvatne zaštitne funkcionalnosti biti zadržana i/ili pridodana prezentacijska funkcija tvrtke u prvom kontaktu sa putnicima ili npr. zamjena više zaštitnih artikala jednim 3 u 1 rješenjem isl.).

Obveza je gospodarskih subjekata sudionika okruglog stola u roku 30 dana od dana održavanja okruglog stola dostaviti pisane navode o uočenim nedostacima vezano uz bilo koji parametar artikala utvrđenih propisnikom kao i prijedlog novog tehničkog rješenja za novi artikl uz navedene osnovne parametre, kojim bi se poboljšala funkcionalnost zaštite, olakšala pokretljivost, nosivost itd.

Gospodarski subjekti obvezni su sukladno prethodno navedenom:

1.) Dostaviti tehničko rješenje sa funkcionalnom specifikacijom artikala na način kao što su uređeni propisnici društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o.:

I. Opći zahtjevi
II. Kvaliteta – zahtjevi i utvrđivanje sukladnosti
III. Opis proizvoda
IV. Veličine
V.Tkanina za izradu
VI. Kvaliteta
VII. Način označivanja i pakiranja
VIII. Uvjeti kontrole

2.) Podnijeti obvezujuću ponudu za artikle koje će prezentirati, na bazi 100 artikala s rokom valjanosti koja ne može biti kraći od 60 dana. Ponuda se podnosi u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na kojoj se navodi ime i sjedište gospodarskog subjekta te navod „Okrugli stol SZOO i OZS“. Ponuda se podnosi kao obvezujuća kako bi se utvrdila realna tržišna cijena artikla čije se rješenje prezentira. Jediničnu cijenu je potrebno iskazati bez PDV-a, dok se ukupna cijena iskazuje bez PDV-a, posebno iskazan iznos PDV-a te ukupnu cijenu s PDV-om. U ponudi navesti i moguće rokove isporuke artikala izražene u kalendarskim danima računajući od dana primitka zahtjeva pa do same isporuke (Navedeni podatak potreban je kako bi što preciznije mogli odrediti rokove u budućim postupcima javne nabave). Ponuda nije obvezujuća za HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

Po izvršenoj analizi dostavljenih prijedloga tehničkih rješenja HŽ Putnički prijevoz d.o.o. će pozvati registrirane gospodarske subjekte da u zasebnim/odvojenim prezentacijama izlože artikle kojima potvrđuju tehničko rješenje dostavljeno po provedenom savjetovanju te izvršiti detaljnu prezentaciju funkcionalne specifikacije artikla na način kao što su uređeni propisnici društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

Zaključke okruglog stola HŽ Putnički prijevoz d.o.o. će staviti na raspolaganje najkasnije 90 dana od dana održavanja Okruglog stola, na isti način na vlastitim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju.

Ovaj postupak provodi se isključivo u svrhu ispitivanja tržišta i tehničkih konzultacija sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi čiji je HŽ Putnički prijevoz obveznik te ne može predstavljati nikakvu obvezu za zaključenje ugovora ili nastanka bilo kakvih obveza za HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

Najljepše Vam se zahvaljujemo na odazivu i suradnji.