HŽPP

Prava i pravila

Pristup informacijama

Informirajte se o pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Informacija je svaki podatak koji je u vlasništvu tijela javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem zahtjeva. Pisani zahtjev sadržava: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojemu se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime te adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva te tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Pisani zahtjev za pristup informaciji može se podnijeti:

  • poštom na adresu: HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Strojarska cesta 11, 10 135 Zagreb
  • putem elektroničke pošte na adresu pristupinfo@hzpp.hr, uz naslov elektroničke pošte: Zahtjev za pristup informacijama
  • na broj telefaksa: + 385 (0)1 4577 604, uz naznaku 'Zahtjev za pristup informacijama'.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti se obvezan pozvati na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Službenik za informiranje HŽ Putničkog prijevoza je Mario Serajlić, dipl. iur.

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednoga zahtjeva.

U slučaju nepotpunoga ili nerazumljivoga zahtjeva, tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenoga se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj je traženoj informaciji riječ, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije. Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama možete preuzeti ovdje .

Obrazac Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije možete preuzeti ovdje .

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.  ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u vezi s pružanjem i dostavom tražene informacije prema kriterijima koje možete pronaći ovdje, koje je propisao povjerenik za informiranje.

Pravo na ponovnu uporabu informacija uređeno je člankom 27. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe u skladu s odredbama ovoga Zakona.

U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.
Na pitanja koja nisu posebno uređena ovim člankom primjenjuju se ostale odredbe ovoga Zakona na odgovarajući način.

Sukladno čl.17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15),  u zahtjevu za ponovnu uporabu informacija, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, podnositelj zahtjeva mora navesti i:

1) informacije koje želi ponovno upotrijebiti
2) oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija
3) svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Obrazac Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija možete preuzeti ovdje .

 

Akti

Akti kojima se uređuje pravo pristupa informacijama kojima raspolaže HŽ Putnički prijevoz d.o.o.:

Godišnja izvješća