HŽPP

Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje na Okruglom stolu

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. organizira okrugli stol vezano uz promjenu artikala radne/službene i zaštitne odjeće, obuće i osobnih zaštitnih sredstava

Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje na Okruglom stolu društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. vezano uz promjenu artikala radne/službene i zaštitne odjeće, obuće i osobnih zaštitnih sredstava

Poštovani,

HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Strojarska cesta 11, Zagreb dana 14.07.2017. godine organizira Okrugli stol iz područja zaštite na radu vezano uz promjenu artikala radne/službene i zaštitne odjeće, obuće i osobnih zaštitnih sredstava, s početkom u 10.00 sati. Završetak Okruglog stola predviđen je za 15.00 sati.

Okrugli stol organizira se isključivo u svrhu ispitivanja tržišta i tehničkih konzultacija sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi čiji je HŽ Putnički prijevoz obveznik te ne može predstavljati nikakvu obvezu za zaključenje ugovora ili nastanka bilo kakvih obveza za HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

Svjedoci smo kako se svakim danom tehnologije proizvodnje razvijaju, u proizvodnji dolazi do primjena novih materijala, novih normi i novih tehničkih rješenja na svim područjima. Novo tisućljeće donijelo je novi tehnološki zamah te HŽ Putnički prijevoz d.o.o. nastoji pratiti takve promjene primjenom istih sukladno vlastitim potrebama.

Temeljem obveza poslodavca da radniku osigura osobna zaštitna sredstava i opremu sukladno odredbama važećeg Zakona o zaštiti na radu, i odredbama važećeg Pravilnika o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/10) HŽ Putnički prijevoz d.o.o. organizira ovaj Okrugli stol s ciljem dobivanja odgovora na pitanja potrebe promjene postojećih propisnika, usklađivanja istih sukladno normama u području promjene sastava tkanina, svojstava tkanina i dostupnosti novih adekvatnijih i funkcionalnijih artikala, kao i samog dizajna i promjene istih.

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. u prilogu ovog poziva javno na raspolaganje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja propisnike kojima uređuje obveze izrade i primjene artikala radne/službene i zaštitne odjeće, obuće i zaštitnih sredstava, Pravilnik o radnoj/službenoj i zaštitnoj odjeći, obući i osobnim zaštitnim sredstvima te podatke Procjene rizika radnih mjesta.

Na temelju prethodno navedene dokumentacije molimo da nam uz zahtjev za sudjelovanje na Okruglom stolu, dostavite navode o uočenim nedostacima vezano uz bilo koji parametar artikala utvrđenih propisnikom kao i prijedlog novog tehničkog rješenja za novi artikl uz navedene osnovne parametre, kojim bi se poboljšala funkcionalnost zaštite, olakšala pokretljivost, nosivost itd. (npr. zamjena službenih konfekcijskih odijela modernijim, funkcionalnijim, dugotrajnijim artiklima „casual“ jaknom i hlačama kojima će uz adekvatne zaštitne funkcionalnosti biti zadržana i/ili pridodana prezentacijska funkcija tvrtke u prvom kontaktu sa putnicima ili npr. zamjena više zaštitnih artikala jednim 3 u 1 rješenjem isl.). Ukoliko postoje pitanja uz objavljeni materijal molimo da ista dostavite uz zahtjev za sudjelovanje.

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. će zaprimljene navode i prijedloge kao i moguća objašnjenja vezana uz objavljenu dokumentaciju staviti na raspolaganje najkasnije tijekom trećeg dana prije dana održavanja Okruglog stola, na isti način na vlastitim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju.

Zbog ograničenog prostora i vremenskih resursa Okruglom stolu moći će prisustvovati samo 10 (deset) zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Dostava zahtjeva za sudjelovanje dopuštena je gospodarskim subjektima registriranim za obavljanje djelatnosti vezane uz proizvodnju i/ili prodaju artikala službene i zaštitne odjeće, obuće i osobnih zaštitnih sredstava.

Zahtjev za sudjelovanje gospodarski subjekti obvezni su dostaviti na mail okrugli_stol@hzpp.hr  najkasnije tijekom sedmog dana prije dana u kojem će biti održan Okrugli stol, u pisanoj formi na vlastitom memorandumu, ovjeren od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta, u skeniranom obliku, kao jedinstvenu elektroničku datoteku u .PDF formatu. Prijave na navedeni mail biti će moguće od utorka  04.07.2017. godine od 10:00 sati.

Kriterij na kojem će biti kreiran popis gospodarskih subjekata kojima je odobreno sudjelovanje bit će uz sve prethodno navedene uvjete, dan i vrijeme primitka zahtjeva za sudjelovanjem redom kako je isti zaprimljen na gore navedenu mail adresu.

Nakon primitka zahtjeva 10 (deset) zainteresiranih gospodarskih subjekata popis se zatvara te će biti stavljen najkasnije tijekom idućeg radnog dana, na isti način na vlastitim internetskim stranicama kao i ovaj poziv.

Gospodarski subjekti kojima je odobreno sudjelovanje obvezni su na okruglom stolu:

1.) Izložiti artikle kojima potvrđuju tehničko rješenje dostavljeno u prilogu zahtjeva za sudjelovanje te izvršiti detaljnu prezentaciju funkcionalne specifikacije artikla na način kao što su uređeni propisnici društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o.:

I. Opći zahtjevi
II. Kvaliteta – zahtjevi i utvrđivanje sukladnosti
III. Opis proizvoda
IV. Veličine
V. Tkanina za izradu
VI. Kvaliteta
VII. Način označivanja i pakiranja
VIII. Uvjeti kontrole

Detaljna prezentacija artikla i izlaganje tehničkog rješenja ne može biti u trajanju dužem od 15 (petnaest) minuta.

2.) Podnijeti obvezujuću ponudu za artikle koje će prezentirati, na bazi 100 artikala s rokom valjanosti koja ne može biti kraći od 60 dana. Ponuda se podnosi u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na kojoj se navodi ime i sjedište gospodarskog subjekta te navod „Okrugli stol SZOOi OZS“. Ponuda se podnosi kao obvezujuća kako bi se utvrdila realna tržišna cijena artikla čije se rješenje prezentira. Jediničnu cijenu je potrebno iskazati bez PDV-a, dok se ukupna cijena iskazuje bez PDV-a, posebno iskazan iznos PDV-a te ukupnu cijenu s PDV-om. U ponudi navesti i moguće rokove isporuke artikala izražene u kalendarskim danima računajući od dana primitka zahtjeva pa do same isporuke (Navedeni podatak potreban je kako bi što preciznije mogli odrediti rokove u budućim postupcima javne nabave). Ponuda nije obvezujuća za HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

 

Ciljevi okruglog stola:

1. Promjena artikala radne/službene i zaštitne odjeće, obuće i osobnih zaštitnih sredstava sukladno novim tehnologijama i materijalima široko dostupnim na tržištu, svođenjem na manji broj artikala te ujedno otvaranje tržišta za javno nadmetanje sukladno Zakonu o javnoj nabavi čiji je HŽ Putnički prijevoz d.o.o. obveznik te postizanje nižih konkurentnih cijena uz istu ili višu razinu kvalitete i funkcionalnosti.

2. Usklađivanje odnosno izrada novih Propisnika radne/službene i zaštitneodjeće, obuće i osobnih zaštitnih sredstava društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. sa svim važećim elementima Pravilnika (»Narodne novine«, br. 89/10)

  • razvrstavanje osobnih zaštitnih sredstava u kategorije i preciziranje zakonski potrebne dokumentacije.
  • svrstati radnu/službenu odjeću u kategoriju I, koja mora zadovoljavati i posjedovati Potvrde sukladnosti izdane od akreditiranog laboratorija prema zakonskim normama i Izjavu o sukladnosti proizvoda proizvođača kojom jamči da ukupna proizvodnja odgovara ponuđenom uzorku.
  • ukloniti nepotrebno navedene parametre u Propisnicima, a da njihovo brisanje ne umanjuje kvalitetu postavljenih zahtjeva materijala i konačnog proizvoda.
  • dodavanje parametara koji utječu na poboljšanu kvalitetu proizvoda, a do sada nisu navedeni u tehničkim zahtjevima Propisnika.

3. Izrada prijedloga za nove materijale za radnu/službenu i zaštitnu odjeću i obuću I, II i III kategorije s obzirom na procese rada kao i stručno praćenje izrade predloženih novih uzoraka (laboratorijsko ispitivanje-samo u akreditiranom laboratoriju prema HRN EN ISO/IEC 17025, ergonomska mjerenja i izrada tehničke dokumentacije).

4. Izrada Propisnika za osobna zaštitna sredstva koja nemaju izrađene Propisnike, a ista su u upotrebi.

Zaključke okruglog stola HŽ Putnički prijevoz d.o.o. će staviti na raspolaganje najkasnije 60 dana od dana održavanja Okruglog stola, na isti način na vlastitim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju.

Ovaj postupak provodi se isključivo u svrhu ispitivanja tržišta i tehničkih konzultacija sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi čiji je HŽ Putnički prijevoz obveznik te ne može predstavljati nikakvu obvezu za zaključenje ugovora ili nastanka bilo kakvih obveza za HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Najljepše Vam se zahvaljujemo na odazivu i suradnji.

Vezani dokumenti