HŽPP

Osnovne organizacijske vrijednosti

Ekologija

Od svih vrsta prometa željeznički promet ekološki je najprihvatljiviji i održiv na dulji rok. U skladu s time HŽ Putnički prijevoz svoju razvojnu politiku usmjerava prema poslovnim i društvenim ciljevima koji ponajprije počivaju na načelima održiva razvoja i zaštite okoliša. 

Gledajući s aspekta društva u kojemu živimo, za željeznički promet može se reći da nudi rješenja prilagođena tome kako se nositi s izazovima mobilnosti i prijevoza u budućnosti te da znatno manje utječe na klimu i okoliš od većine drugih vrsta prometa. Osim toga, danas su očekivanja potrošača sve veća. U tome pogledu željeznica je također u prednosti jer putnicima omogućuje prijevoz do posla uz povećanje razine kvalitete i proizvodnog vremena, omogućuje pouzdanu mobilnost i prijevoz te smanjuje negativan utjecaj na okoliš. Tijekom putovanja vlakom putnici to vrijeme mogu provesti kvalitetno odnosno mogu raditi, odmarati, spavati, čitati knjigu ili jednostavno provesti vrijeme s obitelji i prijateljima. Osim što je najsigurnija vrsta prometa, željeznički promet rasterećuje ceste i smanjuje zagušenja te stavlja težište na važnost korištenja integriranog sustava željeznice i ostalih vrsta prijevoza. 

Željeznica i atmosfera 

Prema Međunarodnoj željezničkoj uniji (UIC) željeznica je jedan od najučinkovitijih i ekološki prihvatljivih načina kretanja ljudi i dobara. Ona ima ogroman potencijal za smanjenje utjecaja štetnih plinova na okoliš te za poboljšanje kvalitete života građana, što dokazuje podatak da je željeznički sektor pristao na smanjenje emisije štetnih plinova za 30 % do 2020. godine, a što je prikazano u prvome grafikonu. 

Kao što je vidljivo u drugome grafikonu, prema podatcima iz 2005. u EU-u je na cestovni promet otpadalo 72 % emisije ugljikova dioksida. Nasuprot tome, na željeznički promet otpada samo 1,6 % emisije ugljikova dioksida, a prevozi 6 % svih putnika i 10,3 % svih tereta. To je jasan pokazatelj da željeznica može prevesti veliki broj putnika, a da pritom manje štetno utječe na okoliš. Sve veće preusmjeravanje ljudi i dobara s cestovnog i zračnog prometa na željeznički očigledan je način smanjenja emisije ugljikova dioksida. Željeznica i javni prijevoz okosnica su bilo kojeg održiva prometnog sustava te stoga treba iskoristiti potencijalne prednosti željezničkog prometa, uključujući i znatno manju potrošnju energije i utjecaj na okoliš, kao i utjecaj na gospodarsku uspješnost i konkurentnost.   

Niti jedan drugi oblik prijevoza ne može se pohvaliti energetskom učinkovitošću kao što to može željeznički promet. Štoviše, željeznički promet jedini je smanjio svoj udio emisije ugljikovog dioksida od 1990. godine, dok su svi ostali oblici prometa povećali svoj udio. Osim toga, oko 80 % europskoga željezničkog voznog parka koristi električnu energiju, što znači da se većina vlakova može preusmjeriti na čistu električnu energiju kada postane dostupna. 

Kako bi djelovala u korak s promjenama u Europskoj uniji, zaštita okoliša na željeznicama obuhvaća sljedeće aktivnosti: 

 • izradu normativnih akata na području zaštite okoliša i njihovo usklađivanje sa zakonom   
 • praćenje primjene regulative na željeznici
 • izradu tehničkih i tehnoloških projekata za rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih postrojenja u sklopu kojih će se povećati stupanj zaštite okoliša 
 • poboljšavanje uvjeta za postupanje s otpadom nastalim u tehnološkim procesima
 • izradu studija i elaborata vezanih uz zaštitu okoliša 
 • uvođenje sustava kakvoće za područje zaštite okoliša (norme ISO).
 • Ciljevi zaštite prostora i okoliša vrednuju se ravnopravno s drugim razvojnim ciljevima, a doprinos očuvanosti okoliša jest bitna sastavnica komparativnih prednosti. Ciljevi zaštite okoliša jesu sljedeći: 
 • poboljšavanje kakvoće prijevozne usluge kako bi se postojeći ili potencijalni štetni utjecaji na okoliš sveli na najmanju moguću mjeru (pročišćavanje otpadnih voda, sigurno odlaganje opasnih i štetnih tvari i materijala te zaštita od buke) 
 • preventivna zaštita (ekološka analiza za svaki novi projekt) 
 • smanjivanje potrošnje pitke vode, što se postiže racionalnijim iskorištavanjem vodnih resursa te popravcima i sanacijama vodne mreže 
 • smanjivanje potrošnje energije u svakom obliku, osobito pogonske energije za lokomotive, kao i potrošnje fosilnih goriva elektrifikacijom pruga 
 • promicanje uporabe željezničkoga prijevoza radi povećavanja opsega putničkoga i teretnog prijevoza (isticanjem njegovih komparativnih prednosti i načela održiva prometa)
 • izobrazba zaposlenih, poticanje odgovornosti za okoliš kod njih te redovit nadzor nad poslovanjem.

Željeznica i buka 

Buka je ključno pitanje za ljude koji žive u blizini prometne infrastrukture, a može biti štetna i za zdravlje kao i za opće blagostanje. U grafikonu broj 3 vidljivo je da u željezničkom prometu nastaje najmanje buke, dok najviše buke nastaje u zračnom prometu. Iako je buka koja nastaje u željezničkom prometu mnogo manje nametljiva od buke iz zračnog i cestovnog prometa, željeznički promet za cilj ima još više smanjiti buku, osobito onu uzrokovanu teretnim vlakovima.  

Željeznica i sigurnost 

Sigurnost je ključni aspekt željezničkog prometa jer se željeznica smatra najsigurnijim prijevoznim sredstvom, što je ujedno jedna od najvažnijih karakteristika za bilo koji oblik prometa čiji je cilj prijevoz ljudi i proizvoda.

Također, željeznički promet omogućuje prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivošću poput invalida za koje je željeznica izuzetno koristan oblik prijevoza jer postoje vlakovi prilagođeni njihovim potrebama.

Željeznica i kombinirani prijevoz 

Kombinirani prijevoz može smanjiti emisiju štetni plinova na način da se veliki teret s cestovnog prometa usmjeri na teretne vlakove koji voze na većim udaljenostima te da se prijevoz kamionima koristi samo za bližu dostavu tereta. Korištenjem kombiniranog prijevoza koji povezuje ceste i željeznice emisija stakleničkih plinova može se smanjiti za više od 50 %. Osim toga, predviđa se da će se kombinirani prijevoz udvostručiti do 2015. godine. Kombinirani prijevoz već je ostvario nevjerojatne stope rasta i otvoren pristup za željeznice unutar EU-a koji je na snazi od 2007. Očekuje se da će se ukupni opseg kombiniranog cestovno-željezničkog prometa u Europi povećati na 268 milijun bruto tona do 2015., odnosno to će povećanje iznositi 114 % u odnosu na 2005. godinu.

Iako većina potrošača svoje odluke o putovanjima još uvijek temelji uglavnom na cijeni, vrijednosti za novac, usluzi i dostupnosti, sve više potrošača uzima u obzir i čimbenike okoliša. Željeznička zajednica stoga naporno radi kako bi putnicima pružila sveobuhvatne informacije o promjeni klime, onečišćenju zraka i vanjskim troškovima prijevoza. 

U tekstu su korišteni podaci iz brošura:

1. International Union of Railways (UIC), Railways and Sustainable Development, 2012.
2. International Union of Railways (UIC), Buildings on the Railways Environmental Strengths, 2009.