HŽPP

Najam vagona

Najam lokomotiva

Odlukom o cijenama i bitnim uvjetima za pružanje usluge vuče i davanju u zakup jedne ili više lokomotiva serije oznake 1141, 1142, 2044 i 2132 utvrđene su cijene i bitni uvjeti za pružanje usluge vuče i davanja u zakup lokomotiva u vlasništvu HŽ Putničkog prijevoza koje prometuju na prugama u Republici Hrvatskoj. Zakupnicima koji posjeduju Rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvolu za obavljanje usluga željezničkog prijevoza na razdoblje do 30 dana (kratkotrajni zakup) i na razdoblje dulje od 30 dana (dugotrajni zakup). 

Pružanje usluge vuče

HŽ Putnički prijevoz pruža uslugu vuče vlakova na prugama u Republici Hrvatskoj te snosi zakonski obvezne troškove preventivnog održavanja, sve troškove korektivnog održavanja i otklanja sve štete na lokomotivama koje su predmet pružanja usluga vuče, bez obzira čija će se odgovornost utvrditi za nastanak štete na lokomotivama.

Usluge vuče pružaju se po sljedećim cijenama po jednoj lokomotivi i po satu, odnosno danu pružanja usluge vuče:

Trajanje pružanja usluge vuče u razdoblju

Serija vučnog vozila

od najmanje 3 sata do 12 sati EUR/sat

od 12 sati EUR/dan

1 141

145,00 €

2.000,00 €

1 142

145,00 €

2.000,00 €

2 044

180,00 €

2.100,00 €

2 132

130,00 €

1.600,00 €

U cijenu usluge iz prethodnih stavki nije uračunata pogonska energija (električna energija, dizelsko gorivo).

PDV nije uračunat u cijenu usluga iz prethodnih stavki i fakturirat će se u skladu s važećim poreznim propisima.

Zakup lokomotiva s uključenim preventivnim i korektivnim održavanjem

Predmet zakupa su lokomotive koje udovoljavaju svim uvjetima za javni željeznički prijevoz bez strojnog osoblja (posade). HŽ Putnički prijevoz d.o.o. snosi zakonski obvezne troškove preventivnog održavanja, sve troškove korektivnog održavanja i otklanja sve štete na lokomotivama koje su predmet pružanja usluga vuče, s time da  šteta tereti Zakupnika nastale od trenutka kada su im lokomotive predane u neposredni posjed.

Kratkotrajni zakup lokomotiva

Kod kratkotrajnog zakupa Zakupnik će prije preuzimanja lokomotive dostaviti bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika sukladno odredbama važećeg Ovršnog zakona na iznos od 3.500.000,00 kn, koje pokrivaju sve rizike u vezi oštećenja ili uništenja predmeta zakupa. U slučaju nastanka štete na lokomotivi za vrijeme zakupa te ako Zakupnik ne podmiri nastalu štetu, Zakupodavac će aktivirati zadužnice u vrijednosti nastale štete.

Ukoliko nastala šteta bude iznosila više od vrijednosti dostavljenih bjanko zadužnica, Zakupnik se obvezuje na poziv Zakupodavca podmiriti cjelokupnu štetu te se obvezuje dostaviti dodatna sredstva osiguranja (bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika sukladno odredbama važećeg Ovršnog zakona) na iznos koji će odrediti Zakupodavac.

Ako Zakupnik ima interes višekratnog uzimanja lokomotive/a u zakup, nije potrebno svaki put dostaviti nove bjanko zadužnice pod uvjetom se nije mijenjala osoba ovlaštena za zastupanje Zakupnika. U slučaju da Zakupnik uzima u zakup više lokomotiva, potrebno je dostaviti bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika sukladno odredbama važećeg Ovršnog zakona u iznosu 3.500.000,00 kuna za svaku lokomotivu. Nakon povratka ispravne lokomotive iz zakupa, na zahtjev Zakupnika, Zakupodavac će mu vratiti zadužnicu/e.


Dugotrajni zakup lokomotiva

Kod dugotrajnog zakupa Zakupnik je dužan za sve vrijeme trajanja ugovora o zakupu imati sklopljen ugovor o kasko osiguranju lokomotiva koji pokriva sve rizike u vezi oštećenja ili uništenja predmeta zakupa o čemu mora biti izdana polica osiguranja u trenutku sklapanja ugovora o zakupu. Ugovaratelj osiguranja je Zakupnik, a korisnik police kasko osiguranja je HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

U slučaju da se tijekom realizacije ugovora o zakupu utvrdi da polica kasko osiguranja iz prethodnog stavka ne pokriva cjelokupnu štetu na lokomotivama, Zakupnik se obvezuje, na pisani zahtjev Zakupodavca podmiriti cjelokupnu štetu, te predati Zakupodavcu dodatni broj bianco zadužnica ovjerenih kod javnog bilježnika na iznos koji će procijeniti Zakupodavac.

Zakupnik odgovara za naknadu štete prema upravitelju željezničke infrastrukture i zakupodavcu, te prema svim trećim fizičkim i pravnim osobama uključivo i prema zakupodavcu a sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima o predaji stvari trećoj osobi.

U trenutku sklapanja Ugovora o zakupu Zakupnik se obvezuje dostaviti  policu osiguranja o izvanugovornoj  odgovornosti  prema trećima ili drugi odgovarajući dokument kojim dokazuje pokriće odgovornosti u slučaju nesreće sukladno nacionalnom ili međunarodnom pravu.

Kod dugotrajnog zakupa, zakup se obračunava za svaki dan nakon što Zakupnik preuzme lokomotivu, što se dokazuje primopredajnim zapisnikom, do dana isteka ili otkaza ugovora u zakupu, uračunavajući i dane provedene preventivnom održavanju, a zakup se plaća u mjesečnim iznosima.

Lokomotive se daju u zakup po sljedećim cijenama po lokomotivi i danu zakupa:

Trajanje zakupa lokomotive u razdoblju 

Serija vučnog vozila

do pola dana

EUR

pviše od pola dana do 30 dana EUR/dan

od najmanje 30 dana EUR/dan

od najmanje jedne godine EUR/danu

1 141

800,00 €

1.200,00 €

950,00 €

900,00 €

1 142

800,00 €

1.200,00 €

950,00 €

900,00 €

2 044

1.000,00 €

1.300,00 €

1.200,00 €

1.100,00 €

2 132

700,00 €

1.000,00 €

900,00 €

800,00 €

U cijenu zakupa iz prethodnih stavki nije uračunata pogonska energija (električna energija, dizelsko gorivo) i kvarcni pijesak.

PDV nije uračunat u cijenu zakupa iz prethodnih stavki i fakturirat će se u skladu s važećim poreznim propisima.

Kod dugotrajnog zakupa pojedinačnim Odlukama Uprave Zakupodavca odredit će se rok na koji će se sklopiti ugovori o zakupu, sukladno ovoj Odluci.

Prilikom sklapanja ugovora o zakupu s korisnicima usluge vuče i Zakupnicima ugovorit će se adekvatni instrumenti osiguranja plaćanja zakupa.

Ostale informacije

Zahtjev se podnosi na adresu HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Strojarska cesta 11, 10 000 Zagreb ili e-mail mario.zubak@hzpp.hr i ilija.matic@hzpp.hr

Nakon potvrde narudžbe naručitelj usluge dostavlja narudžbenicu u pisanom ili elektroničkom obliku najmanje 48 sati prije početka razdoblja najma.